Per vandaag, 1 mei 2022, is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De doelstelling van deze wet is in de naam verwerkt: een “open overheid”. De overheid (rijksoverheid, provincie en gemeente) wil meer openheid geven over wat zij doet. Transparantie is het sleutelwoord achter deze wetgeving.  

De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de komst van de Woo geldt er voor bestuursorganen een actievere openbaarmakingsplicht en zijn de mogelijkheden om de beslistermijn op te rekken beperkter.  

Betekent Woo dan het einde van de welbekende zwartgelakte pagina’s door de overheid? Nee, dat niet. Net als onder de Wob gelden er uitzondergingsgronden op basis waarvan openbaarmaking moet of kan worden geweigerd, afhankelijk van het type uitzonderingsgrond (absolute uitzonderingsgrond of relatieve uitzonderingsgrond). Voorbeelden van uitzonderingsgronden zijn: persoonsgegevens, vertrouwelijk meegedeelde bedrijfs- en fabricagegegevens, eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en inspectie, controle en toezicht.  

Ten opzichte van de Wob zijn er in de Woo enkele nieuwe uitzonderingsgronden van toepassing. Daarnaast is de belangenafweging van de relatieve uitzonderingsgronden over de onevenredige benadeling strikter geworden.  

Ook onder de Woo kan iedereen een verzoek tot openbaarmaking van informatie indienen bij een bestuursorgaan. Op de website van de meeste overheidsinstanties staat vermeld op welke wijze een Woo-verzoek kan worden ingediend.  

TILO advocaten heeft voor u een format Woo-verzoek opgesteld die u kan gebruiken als u een informatieverzoek gaat indienen. Wilt u het format ontvangen? Stuur een e-mail naar info@tiloadvocaten.nl, dan sturen wij het format kosteloos naar u toe.  

Bent u het niet eens met de beslissing op uw Woo-verzoek, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Rechtsbijstand nodig bij het maken van bezwaar? Ook daarvoor kunt u bij TILO advocaten terecht.