Als burger mag u erop vertrouwen dat de gemeente u correct informeert. Als later blijkt dat deze informatie niet juist is, kan de gemeente aansprakelijk zijn voor de schade die u daardoor lijdt.  

In een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland is de gemeente Woerden veroordeelt tot het betalen van € 48.475,- aan schadevergoeding wegens het verstrekken van onjuiste informatie.  

Wat speelde er?
Eiseres in deze zaak verhuurt jarenlang een kantoorruimte. Na het vertrek van de laatste huurder komt deze ruimte leeg te staan. Eiseres heeft het idee de kantoorruimte te transformeren naar een woonruimte. Daartoe dient zij, via een architect, bij de gemeente een haalbaarheidsverzoek in. De gemeente concludeert vervolgens dat het plan niet haalbaar is: 

“Uit bovenstaande blijkt dat wij verwachten dat het door u gewenste plan niet haalbaar is. De gemeente is niet bereid medewerking te verlenen aan uw plan, als u hiervoor een aanvraag om wijziging van de bestemming of een aanvraag om omgevingsvergunning indient.” 

Ook de aanvraag voor een omgevingsvergunning die eiseres indient, wordt door de gemeente afgewezen. Eiseres besluit de kantoorruimte te verkopen. De nieuwe eigenaar gaat vervolgens in bezwaar tegen de geweigerde omgevingsvergunning. Deze stelt zich op het standpunt dat op basis van het geldend bestemmingsplan het transformeren van een kantoorruimte naar een woonruimte is toegestaan. De gemeente Woerden heeft een onjuiste toetsingsmaatstaf toegepast, aldus de nieuwe eigenaar. 

De gemeente komt vervolgens tot de conclusie dat zij het aan het verkeerde eind had. Het realiseren van een woning in het pand is niet in strijd met het bestemmingsplan en de aangevraagde activiteiten zijn vergunningsvrij. De functiewijziging is dus gewoon toegestaan. 

Eiseres die de kantoorruimte verkocht eist bij de rechtbank dat de gemeente het verschil in verkoopprijs tussen kantoorruimte en woonruimte aan haar vergoedt. Volgens haar heeft de gemeente onrechtmatig gehandeld, doordat aan haar onjuiste informatie is verstrekt waar zij gerechtvaardigd op mocht vertrouwen.  

De rechter gaat hier in mee. Deze oordeelt dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld door het verstrekken van onjuiste inlichtingen aan eiseres. Zij heeft er gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat aan haar juiste en volledige inlichtingen werden gegeven door de gemeente. De door eiseres geleden schade moet door de gemeente worden vergoed. 

Onrechtmatig handelen door de gemeente
Het verstrekken van onjuiste informatie door de gemeente is niet in alle gevallen onrechtmatig. Dat hangt af van de omstandigheden van het geval, waaronder de inhoud van het informatieverzoek, de aard en inhoud van het door de gemeente gegeven antwoord en wat een burger daaromtrent heeft moeten begrijpen. Ook speelt mee in hoeverre de burger er redelijkerwijs op heeft mogen vertrouwen dat de informatie die werd verstrekt door de gemeente juist en volledig was.  

Meer informatie?
Wilt u meer weten over onrechtmatig handelen door overheid of heeft u een advocaat nodig die u in een zaak bijstand kan verlenen? Neem gerust contact met ons op.