Wie regelmatig controles krijgt van gemeentelijke toezichthouders waarbij geen overtredingen worden geconstateerd, verwacht vaak bij opvolgende controles dat alles in orde is. In de praktijk werkt dit niet altijd zo. 

Gewekt vertrouwen door eerdere controles van toezichthouders
Als voorbeeld een recente uitspraak van de Raad van State van 25 mei 2022. In deze zaak werd naar aanleiding van een handhavingsverzoek een controle uitgevoerd bij een manege. Tijdens deze controle werd geconstateerd dat de paddocks op een kortere afstand dan 100 meter van een geurgevoelig object waren gelegen en daarmee in strijd werd gehandeld met artikel 3.117, eerste lid onder a van het Activiteitenbesluit. Het college besloot daarom aan de exploitant van de manage een last onder dwangsom op te leggen.  

Bij de manege waren in het verleden verschillende milieucontroles uitgevoerd zonder dat er overtredingen op het perceel werden geconstateerd. In deze zaak deed de exploitant een beroep op het vertrouwensbeginsel en stelde dat door het college het gerechtvaardigd vertrouwen was gewekt dat van handhaving zou worden afgezien vanwege het feit dat er in het verleden geen overtredingen waren geconstateerd door de toezichthouders.  

Het beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt uiteindelijk niet. Volgens de Raad van State bleek niet uit de controlerapporten van de eerdere controles dat specifiek is gekeken naar de paddocks. Daarbij is eveneens meegewogen dat de overtreding is vastgesteld en tot handhavend optreden is overgegaan naar aanleiding van een handhavingsverzoek door een belanghebbende die geurhinder ervaarde van de paddocks. 

Houd er in de praktijk bij controles dus rekening mee dat het best zo kan zijn dat er al langer zaken niet in overeenstemming zijn met de regelgeving en dat dit door toezichthouders eerder niet is gecontroleerd. Dat betekent echter niet dat er daarom van handhaving moet worden afgezien.

Toezichts- en handhavingsbeleid
Bovendien geldt dat de meeste gemeentes bij reguliere controles niet elke bepaling uit de van toepassing zijnde regelgeving controleren. De meeste gemeentes hebben in hun Toezichts- en Handhavingsbeleid opgenomen dat vanwege de beperkte inzet van beschikbare capaciteit en middelen alleen wordt gecontroleerd op onderdelen die een risico vormen voor de fysieke leefomgeving. Het voorgaande geldt voor de reguliere en periodieke controles. Wanneer echter een handhavingsverzoek wordt ingediend, dient te worden gecontroleerd op de daarin gestelde overtredingen. Ook als die buiten de toezichtsprioriteiten van de gemeente vallen.  

Advocaat handhavingsrecht
Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen over toezicht en/of handhaving? Heeft u zelf te maken gehad met controles door toezichthouders en u wilt weten waar u aan toe bent? Of heeft de gemeente aan u of uw bedrijf een last onder dwangsom of sluiting opgelegd en u bent het daar niet meer eens? 

Wij hebben ruime ervaring met handhavingszaken. Neem vrijblijvend contact op dan bekijken we samen met u de mogelijkheden.